Försäljningsvillkor och cookies

Försäljningsvillkor och cookies

WORK SYSTEM BEVILJAR GARANTI FÖR DE PRODUKTER VI HAR I VÅRT SORTIMENT OCH SOM VI SJÄLVA INSTALLERAR. VI ÄR INTE ANSVARIGA OM BILENS GARANTI FÖRSÄMRAS PÅ GRUND AV ATT TILLBEHÖR HAR INSTALLERATS. WORK SYSTEM ANSVARAR FÖR FEL OCH REPARATIONER AV FEL I VÅRA EGNA LOKALER MEN INTE FÖR REPARATIONER SOM GÖRS AV ANDRA VERKSTÄDER, OM DET INTE HAR ÖVERENSKOMMITS MED WORK SYSTEM INNAN ARBETET PÅBÖRJAS.

Försäljningsvillkor och cookies


INLEDNING

Dessa försäljningsvillkor gäller för Work System Sweden AB och dess dotterbolag (nedan Work System) och dess installationer och försäljning av produkter. Villkoren gäller om inte annat skriftligen avtalats mellan köparen och säljaren.
I avsnittet "Cookies" beskrivs även användningen av cookies på webbplatsen.

PRISLISTA

Priserna inkluderar inte mervärdesskatt, andra skatter eller andra eventuella pålagor. Om pålagor som import- eller exporttullar, skatter osv. ändras eller måste läggas till efter avtalets ingående, ändras det överenskomna priset i enlighet därmed. Work System förbehåller sig rätten till prisändringar.
En uppdaterad prislista finns på webbplatsen och eventuella rabatter beräknas enligt denna. De tryckta priserna i trycksaker som kataloger, broschyrer och prislistor gäller. Offerter gäller i 30 dagar om inte annat överenskommits.

Betalning

Fakturering:
För att faktura ska kunna tillämpas krävs att företaget är kreditvärdigt. Betalning ska ske senast 14 dagar efter fakturadatum, om inte annat skriftligen överenskommits.
Vid eventuell delleverans får betalning för delleveransen inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalningen innehållas om varan eller installationen inte överensstämmer med avtalet eller beskrivningen.
Varan ska i detta fall returneras i oanvänt skick och i sin originalförpackning till Work System, som krediterar fakturan.
(Se: Ansvar för fel.) Om betalning sker efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsavgift. Produkterna förblir Work Systems egendom till dess att fakturan är fullt betald.

Produktinformation

Informationen på vår webbplats, i kataloger, broschyrer osv. har utformats med största noggrannhet, men vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Ritningar och anvisningar

Ritningar, anvisningar, tekniska data och testresultat som rör våra produkter eller deras tillverkning och som ges till den andra parten förblir partens egendom. De får inte användas för något annat ändamål än det avsedda utan den andra partens samtycke. De får inte kopieras, överföras eller på annat sätt göras kända för tredje part utan den andra partens samtycke. Bilder, texter och tekniska data skyddas av upphovsrätt.

Leverans

Leveranser sker fritt från Work System till kunden, om inte annat har överenskommits. Ansvaret för produkterna övergår till kunden när fraktföretaget levererar produkten till kunden eller när kunden hämtar produkterna från Work System. Om inte annat överenskommits debiteras kunden för fraktkostnaderna. Frakt tillkommer på produkter som inte installeras på Work Systems verksamhetsställe. Frakt tillkommer även på produkter som skickas med expressfrakt. Detta kan meddelas per telefon, e-post eller i orderbekräftelse.

Säkerhet

I samband med installation ska bilen levereras väl rengjord och överensstämma med den information som lämnats på offertstadiet.
Om Work Systems personal inte har sett bilen innan offerten lämnades är det kundens ansvar att informera om förhållanden som kan försvåra installationen, annars debiteras för extra arbete. Work System gör en så säker installation som möjligt på basis av tester som krocktester, hållfasthetstester samt tidigare erfarenheter. En stor del våra leveranser är anpassade till kundernas önskemål och variationen i de transporterade varorna är stor. Eftersom bilarnas modeller och konstruktion är olika finns det ingen garanti för vad som händer vid en krock.
Om våra montörer under installationen märker att installationen inte är optimal för bilen, kan vi stoppa arbetet och tillsammans med kunden söka hitta en optimal lösning. Detta kan medföra extra kostnader.

Ansvar för fel

Work System korrigerar eventuella konstruktions-, material- och installationsfel under garantiperioden enligt nedanstående bestämmelser. Work System ansvarar inte för felen om produkterna används i tävlingsverksamhet eller på ett felaktigt sätt, till exempel med för stora laster.
Om produkten används hårdare än vad som förmodades vid tidpunkten för avtalets ingående, minskar ansvarstiden i motsvarande grad. Anmärkningar ska göras skriftligt på Work Systems reklamationsformulär utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att köparen märkte eller borde ha märkt felet. Fel som borde ha märkts vid mottagandet av produkten ska rapporteras till Work System utan dröjsmål. Om köparen inte anmärker på felen
enligt bestämmelserna förlorar kunden rätten till reparation. Felen bedöms av en yrkeskunnig person som kan konstatera att produkterna avviker från normal standard. Work System ansvarar också för felsändningar som beror på Work System, under förutsättning att köparen inte har förstått eller rimligen kunnat inse att felsändning har skett. Det är köparens ansvar att kontrollera att rätt produkt har mottagits. Work Systems ansvar avser endast fel som uppstår vid korrekt användning, lagring och hantering.
Work Systems ansvar för fel täcker inte omständigheter som uppstår efter mottagandet av varan, inte heller om produkterna används eller installeras felaktigt av kunden och inte heller vid normalt slitage eller avsiktlig försämring eller ändring av konstruktionen.
Work Systems ansvar gäller till exempel inte fel som beror på material som tillhandahållits av leverantören eller den kundlösning som tillämpats. Work System ansvarar inte för produktfel om kunden vill använda delar eller leverantörer som inte ingår i standardutbudet i Work Systems system. Anmärkningar om dessa produkter är kundens ansvar, och kunden ska rikta anmärkningarna till leverantören.
Work Systems ansvarar för felsökning av de levererade produkterna. Eventuellt ändringsarbete är kundens eller leverantörens ansvar. Det är dock kundens ansvar att påpeka förhållandena för leverantören. Work Systems ansvar för fel innebär att Work System efter eget gottfinnande antingen ersätter eller reparerar den felaktiga produkten. Reparation och byte kan utföras antingen genom kundens försorg eller, om Work System så kräver, ska kunden skicka den felaktiga produkten till Work System eller ett servicecenter som anvisas av Work System för reparation.
Work System tillämpar följande alternativ: Work System skickar den nya produkten omedelbart och kunden returnerar den felaktiga inom 30 dagar. Om detta inte sker eller om felet inte bekräftas faktureras kunden för produkterna. Om kunden beställer en ersättningsprodukt och det visar sig att det är fel produkt kan kostnaderna faktureras.

Alternativ:

Kunden returnerar den felaktiga produkten. En ny produkt skickas när Work System har bekräftat felet och godkänt returen. Om felet inte godkänns som reklamation har Work System rätt att fakturera för de uppkomna kostnaderna.
Om kunden köper produkterna utan installation i fordonet är kunden ansvarig för installationen och demonteringen av produkterna. Om Work System installerar produkterna i kundens fordon är det Work Systems ansvar att identifiera, reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Detta ska ske på samma plats där produkterna installerades, om inte annat överenskommits. Det är kundens ansvar att leverera bilen till platsen, så att felet kan bekräftas och reparation kan ske.
Fel kan konstateras och reparation/byte ske på många olika sätt.
Ett fel och/eller en skada på fordonet som har uppstått under installationen på grund av Work System åtgärdas av Work System eller ett servicecenter som anvisas av Work System.
Om produkten returneras eller tas tillbaka på grund av tvist eller reklamation och installationen har orsakat ändringar i bilen, är Work System inte ansvarigt för att återställa bilen till sitt ursprungliga skick. Reparationer ska utföras med köparens behov i åtanke och inom rimlig tid efter att köparen har reklamerat produkten och levererat produkterna till Work System.
Ersatta delar och produkter ska göras tillgängliga för säljaren och produkterna förblir säljarens egendom. Utöver vad som ovan föreskrivits har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för eventuellt produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra indirekta skador. Begränsningen av säljarens ansvar gäller dock inte om säljaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Returer

Returer ska godkännas i förväg av behörig personal hos Work System. För godkännande krävs:
e-postmeddelande som anger orsakerna till returen.
Först efter Work Systems godkännande kan köparen returnera produkten med av köparen förbetald frakt.
Produkten och dess förpackning får inte vara ändrad eller skadad. Kunden har 30 dagars returrätt.
För beställningsprodukter ersätts endast 60 procent av det ursprungliga produktpriset. För att få full ersättning för en produkt måste produkten returneras välförpackad så att produkterna inte får fraktskador. Sjöfarts- och monteringskostnader ersätts inte.
Returer rapporteras till Work Systems ansvariga säljare, som bearbetar returen och skickar kunden de nödvändiga dokumenten, som kunden bifogar förpackningen. När Work System har fått tillbaka produkten och godkänt returen ersätts produkternas pris med avdrag för eventuella fraktkostnader.

Ansvarsbefrielse

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, inbrott, krig, mobilisering eller oförutsedda militära angrepp av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar av makt samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund. En omständighet som inträffat vid avtalets ingående befriar från ansvar endast om dess inverkan på avtalets fullgörande inte kan förutses. En part som vill åberopa omständigheten måste utan dröjsmål skriftligen meddela övriga parter om dess inträffande och upphörande. Om en befrielsegrund hindrar köparen ska köparen ersätta säljaren för de utgifter denne ådragit sig.
Om avtalets uppfyllande försenas mer än sex månader av ovanstående skäl har båda parter enligt dessa bestämmelser rätt att säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till den andra parten.

Tvister

Tvister om avtalet, dess giltighet, tolkning eller tillämpning, liksom alla andra rättsliga förfaranden som härrör från detta förhållande, ska slutligt avgöras i finsk domstol eller skiljenämnd. All information som lämnas under skiljeförfarandet liksom beslutet och själva skiljeförfarandet omfattas av tystnadsplikt.
Information som omfattas av tystnadsplikt får inte lämnas ut till tredje part utan skriftligt samtycke från alla parter, om det inte är nödvändigt för verkställandet av domen eller på annat sätt enligt lag.

Behandling av personuppgifter och marknadsföring

Work System behandlar personlig information om dig. Vi gör det för att kunna erbjuda våra kunder nyttiga tjänster, produkter, nyhetsbrev, kundrecensioner och andra erbjudanden.
De personuppgifter som Work System behandlar är för- och efternamn, telefonnummer, e-post och kundens ställning i företaget.
Korrekta personuppgifter garanterar också vårt åtagande för garanti- och reklamationshantering.
Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.
Genom att beställa varor och/eller tjänster från oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.
Personuppgifter kan användas för:
Retur/byte av skickade varor
Nyhetsbrev (kan enkelt avregistreras via e-post)
Sökning efter order i vårt ERP-system
Hantering av garantiärenden i vårt ERP-system
Frågor om specialarbete, installation och kundkontakter
Kundundersökningar (kan enkelt avregistreras via e-post)

Information om cookies

Vi använder cookies på webbplatsen. En cookie är en mycket liten textfil som lagras i din dator. Den används för att minnas de val du gör på webbplatsen. Cookies är ett bra sätt för webbplatser att lagra viktig information och inställningar. Till exempel när du var där senast, vad du skrev i formulär så att du inte behöver skriva det på nytt, vilka val du gjorde osv.
Cookies kan inte innehålla koder, så du behöver inte oroa dig för reklam, spionprogram, virus eller liknande. Cookies påverkar inte ditt system på något väsentligt sätt. Textfilen kan bara läsas av den webbplats som har lagrat den, och ingen annan kan se vad du har gjort hos oss. Lagen kräver att vi informerar om de cookies vi använder och deras syfte.

Vi använder följande cookies:
Statistik: Används för att mäta trafik och surfbeteende, till exempel om du har besökt vår webbplats tidigare, och för att förstå hur enskilda besökare använder vår webbplats.
Sessionscookie: Kollar om du är inloggad på vår webbplats och om du har ändrat webbplatsens innehåll på basis av dina tidigare val.
Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator kan du inaktivera dem i webbläsarens säkerhetsinställningar.
Då lagras cookies inte på din dator, men du kan inte heller använda vissa funktioner på våra eller andras webbplatser. Viss information om användningen av Work Systems webbplats skickas till Google när vi använder Google Analytics och Google Tag Manager.
Vi använder dock en anonymiseringsversion, så ingen information om en enskild användare skickas till Google.
Klicka här för att läsa om hur Google använder informationen de tar emot på detta sätt.
Personuppgifter som samlas in på webbplatsen behandlas med modern informationsteknik och kan bland annat
användas för kundrelationer, analys, marknadsföring. Om du har frågor om användningen av cookies på vår webbplats, kontakta Work System
på nummer +46 (0) 36-440 01 10. Du kan också läsa mer information om cookies på www.minacookies.se

loader